ศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชา :กุมารเวชศาสตร์
ที่อยู่ :๗๔๗/๓ หมู่บ้านฉัตรมณี ประชาราษฎร์ ๒๑/๑ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี บางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
คุณวุฒิ:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรแสดงความรู้หรือความชำนาญ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา แห่งประเทศไทย
Research fellow King's College Hospital Medical School London UK
ตำแหน่ง:
ศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าหน่วยวิจัยอณูชีววิทยาทางการแพทย์ (Molecular Biology Research) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ดื้อยา ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย
เกียรติคุณ:
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง ไวรัสตับอักเสบและการป้องกัน จากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๒
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง การดูแลทารกที่คลอดจากมารดาที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ บี ผลการศึกษาระยะยาว ๕ ปี กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๔
รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม เรื่อง ปัญหาและการป้องกันไวรัสตับอักเสบในประเทศไทย จากสภาวิจัยแห่งชาติ ๒๕๓๖
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๒๕๔๐
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๒๕๔๐
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ๒๕๔๐-ปัจจุบัน
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย ๒๕๔๖
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) โดยรวมสูงสุด ระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๙๒ ถึงปัจจุบัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ๒๕๔๖
รางวัลผลงานวิจัยเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ๒๕๔๗
รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ๒๕๔๗
รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม เรื่อง ไข้หวัดนกในประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๒๕๔๙
รางวัลปาฐกถาประสงค์ ตู้จินดา จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๐
รางวัลแพทย์จุฬาฯ ดีเด่น สาขานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๐ ครบรอบ ๖๐ ปี แพทย์จุฬาฯ ๒๕๕๐
ผลงานสำคัญ:
ความเชี่ยวชาญ: