ศาสตราจารย์ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
สาขาวิชา :คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์
ที่อยู่ :๑๗๗ ซอยจันทนชาติ ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
คุณวุฒิ:
ปริญญาตรี (Applied Mathematics) มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย, ๒๕๑๙
ปริญญาโท (Applied Mathematics) มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย, ๒๕๒๑
ปริญญาเอก (Mathematics) มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ สหรัฐอเมริกา, ๒๕๒๘
ตำแหน่ง:
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๑-๒๕๔๙
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๙-ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์, ๒๕๕๐-ปัจจุบัน
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ ประจำปี ๒๕๓๖ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รางวัลเมธีวิจัย สกว. ปี ๒๕๓๘-๒๕๔๓ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประจำปี ๒๕๔๑ จากสำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ
รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ปี ๒๕๔๒-๒๕๔๘ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๐ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
ผลงานสำคัญ:
Lenbury, Y., Giang, D.V. Nonlinear Delay Differential Equations Involving Population Growth. Mathematical and Computer Modelling. 40 (2004) 583-590.
Lenbury, Y., Pornsaward, P. A Delay-differential Equation Model of the Feedback-controlled Hypothalamus- pituitary-adrenal Axis in Humans. Mathematical Medicine and Biology: A Journal of the IMA. 22 (2005) 15-33.
Crooke, P.S., Kongkul, K., Lenbury, Y., Adams, A.B., Catrer, C.S., Marini, J.J., Hotchkiss, J.R. Mathematical Models for Pressure Controlled Ventilation of Oleic Acid-injured Pigs. Mathematical Medicine and Biology. 22 (2005) 99-112.
Giang, D.V., Lenbury, Y., Seidman , T.I. Delay Effect in Models of Population Growth. Journal of Mathematical Analysis and Applications. 305 (2005) 631-643.
Pansuwan, A., Rattanakul, C., Lenbury, Y., Wollking, D.J., Harrison, L., Rajapakse, I. Nonlinear Stability Analyses of Pattern Formation on Solid Surfaces During Ion-Sputtered Erosion. Mathematical and Computer Modelling. 41 (2005) 939-964.
Ruktamatakul, S., Bell, J., Lenbury, Y. Wave Front Solution Behavior for Continuous Neural Networks with Lateral- inhibition. IMA Journal of Applied Mathematics. 71 (2006) 544-564.
Lenbury, Y., Li, D., Rattanakul, C. Stability of Solution of Kuramoto-Sivashinsky-Korteweg-de Vries System. Computers and Mathematics wity Applications, 52 (2006) 497-508.
Lenbury, Y., Giang, D.V. Periodicity and Knots in Delay Models of Population Growth, Mathematical and Computer Modelling. 47 (2008) 259-265. - Giang, D.V., Lenbury, Y., Gaetano, A.D., Palumbo, P. Delay Model of Glucose-Insulin Systems: Global Stability and Oscillated Solutions Conditional on Delays. Journal of Mathematical Analysis and Applications. 343 (2) (2008) 996-1006.
Rattanakul, C., Lenbury, Y. A Mathematical Model of Prolactin Secretion: Effects of Dopamine and Thyrotropin- releasing Hormone. Mathematical and Computer Modelling. 49 (2009) 1883-1892.
ความเชี่ยวชาญ: