ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ระวี ภาวิไล (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์กายภาพ
สาขาวิชา :ดาราศาสตร์
ที่อยู่ :๖๓ ซอยปุณณวิถี ๓๐ ถนนสุขุมวิท ๑๐๑ บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
คุณวุฒิ:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๔๘๔-๒๔๘๗
ปริญญาโท (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยแอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย, ๒๔๙๒-๒๔๙๕
ปริญญาเอก (ดาราศาสตร์) มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย, ๒๕๐๔-๒๕๐๗
ตำแหน่ง:
อาจารย์ตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๔๘๘
อาจารย์โท คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๔๙๑
อาจารย์เอก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๕
รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๑
ศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๔
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า
ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๔๙
ผลงานสำคัญ:
หนังสือ
พุทธศาสนาในประเทศไทย และในทัศนะของคนไทยปัจจุบันคนหนึ่ง, ๒๕๑๑
ดาวหาง, ๒๕๑๖
ดาราศาสตร์และอวกาศ, ๒๕๒๒
ฮัลเล่ย์, ๒๕๒๙
อภิธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่, ๒๕๓๕
ความสงัด, ๒๕๓๕, (พิมพ์ครั้งที่ ๕)
คุณค่าชีวิต, ๒๕๓๘ (พิมพ์ครั้งที่ ๔)
รู้สึกนึกคิด, ๒๕๔๐ (พิมพ์ครั้งที่ ๓)
ชีวิตดีงาม, ๒๕๔๐ (พิมพ์ครั้งที่ ๓)
ดอกไม้ในสวน, ๒๕๔๑ (พิมพ์ครั้งที่ ๔) หนังสือแปล
สาธนา แปลจาก ปรัชญานิพนธ์ ?Sadhana? ของเซอร์ รพินทรนาฎ ฐากูร พิมพ์ครั้งที่ ๕, ๒๕๓๒
ปรัชญาชีวิต แปลจาก The Prophet ของ Kahlil Gibran พิมพ์ครั้งที่ ๕, ๒๕๔๑
ปีกหัก แปลจาก The Broken Wing ของ Kahlil Gibran พิมพ์ครั้งที่ ๕, ๒๕๔๑
ทรายกับฟองคลื่น แปลจาก Sand and Foams ของ Kahlil Gibran พิมพ์ครั้งที่ ๓, ๒๕๔๑
ความเชี่ยวชาญ: