ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ เรือน สมณะ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชา :วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่อยู่ :๓๔/๑๐๙ ซอยชินเขต ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
คุณวุฒิ:
B.A. (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา ๒๕๐๗
M. A. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา ๒๕๐๙
Ph. D. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย สหรัฐอเมริกา ๒๕๑๑
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๙
ตำแหน่ง:
ศาสตราจารย์ (กายวิภาคศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๑-๒๕๓๘
ศาสตราจารย์ระดับ 11 (กายวิภาคศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๘-๒๕๔๑
เกียรติคุณ:
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๑
ผลงานสำคัญ:
ตำรา
เรือน สมณะ. Concepts in Human Gross Anatomy, ๒๕๒๖.
เวคิน นพนิตย์ และเรือน สมณะ. Ultrastructure of Cells and Tissues : Scanning Electron Microscopic Text-Atlas, ๒๕๓๑. งานวิจัย
Meeratana, W., S. Asuvapongpatana, R. Poonkhum, W. Pradidarcheep, T. Mingsakul and R. Somana (2002) Hypothalamic vascularization in the common tree shrew (Tipaia glis) as revealed by vascular corrosion cast/SEM technique. Science Asia 28: 319-326.
Pradidarcheep, W., S. Asuvapongpatana, T. Mingsakul, P. Poonkhum, S. Nilbu-Nga, and R. Somana (2003) Microscopic anatomy of the orbital harderian gland in the common tree shrew (Tupaia glis). Journal of Morphology. 255: 328-326.
Chuncher, Sununa and Reon Somana, (2005) Types of vasa vasorum as related to vascular wall in common tree shrew (Tupaia glis). Microscopy Research and Technique 67: 317-324.
Chuncher, Sununta and Reon Somana (2006) Microvascularization of thalamus and metathalamus in common tree shrew (Tupaia glis). Anatomy and Embryology. 221: 173-181.
Prasong Srihanam, Siew Lok Toh, James Cho Hong Goh, Reon Somana and Vallaya Sutthikhum. Silk fibroin sheets and their characteristics as scaffolds for cell culture. International Journal of Wild Silkmoth and Silk (in press)
ความเชี่ยวชาญ: