ศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา :วิศวกรรมโยธา
ที่อยู่ :๗๗ ซอยอารีสัมพันธ์ ๑ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
คุณวุฒิ:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๑๔
M. Eng. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ๒๕๑๖
Ph.D. มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งเบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา ๒๕๒๑
ตำแหน่ง:
วิศวกรโครงสร้าง บริษัท ไทยเอนยิเนียริงคอนซัลแตนส์ท จำกัด ๒๕๑๕
วิศวกรโครงสร้าง บริษัท แอมแพค จำกัด ๒๕๑๗
วิศวกรอาวุโส John A. Blume and Associates San Francisco California สหรัฐอเมริกา ๒๕๒๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ๒๕๒๑-๒๕๒๔
รองศาสตราจารย์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ๒๕๒๔-๒๕๓๒
รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ๒๕๒๗-๒๕๒๘
ศาสตราจารย์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ๒๕๓๒-ปัจจุบัน
เกียรติคุณ:
รางวัลเรียนดีประจำปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๑๐-๒๕๑๓
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จากรัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์ ในระหว่างการศึกษาที่ AIT ๒๕๑๔-๒๕๑๖
รางวัล Top Academic Achievement Award ในพิธีรับปริญญา M. Eng. ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ในฐานะผู้ที่ จบการศึกษาเป็นอันดับ ๑ ในจำนวนผู้จบการศึกษาทั้งสิ้นกว่า ๔๐๐ คนจากกว่า ๒๐ ประเทศ (GPA 4.0) ๒๕๑๖
ทุนการศึกษา Fulbright Scholarship จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย แห่งเบิร์กลีย์ ๒๕๑๖-๒๕๒๐
1977 Earle c. Anthony Award จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งเบิร์กลีย์ (GPA 3.9) ๒๕๒๑
ชาวต่างชาติคนที่ ๒ ที่เข้าร่วมสอนและทำงานวิจัยในโครงการปริญญาโทและเอกนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยโตเกียว ๒๕๒๗ (ภายหลังรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดโอกาสเชิญชาวต่างชาติเข้ารับตำแหน่งอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ)
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๒
ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๔
ศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ๒๕๔๙
Fellow Award International Association of Computational Mechanics (IACM) ๒๕๔๙
ผลงานสำคัญ:
งานวิจัย พื้นฐานในระดับนานาชาติ ในสาขาคณิตกลศาสตร์ (Computational Mechanics)
ความเชี่ยวชาญ: