ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วิเชียร จีรวงส์

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชา :เภสัชศาสตร์
ที่อยู่ :
คุณวุฒิ:
วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และ University of Washington College of Pharmacy
ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเพอร์ดิว สหรัฐอเมริกา
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
หัวหน้าภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเคมีและเภสัช
กรรมการจัดทำตำรายาแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดเครื่องสำอาง
เลขานุการสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
เกียรติคุณ:
เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ, ๒๔๗๗
พระเกี้ยวทองคำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๑
ศาสตราจารย์พิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๐
ผลงานสำคัญ:
ความเชี่ยวชาญ: