ศาสตราจารย์ ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชา :เวชศาสตร์เขตร้อน
ที่อยู่ :๗๐/๑ หมู่บ้านเสนานิเวศน์ ซอยเสนานิคม ๑ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐ ภา
คุณวุฒิ:
แพทยศาสตรบัณฑิต (M.B. B.S.) Lady Hardinge Medical College Delhi University India ๒๕๒๒
ประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา (D.T.M. & H.) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๔
ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้นสูง (รังสีวิทยา) คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๕
Doctor of Philosophy (D.Phil) (Clinical Immunology) University of Oxford England ๒๕๒๘
ตำแหน่ง:
อาจารย์ ๒๕๒๘-๒๕๓๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๒๕๓๐-๒๕๓๓
รองศาสตราจารย์ ๒๕๓๓-๒๕๓๗
ศาสตราจารย์ ๒๕๓๗-๒๕๔๔
ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ๒๕๔๔-ปัจจุบัน
หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน ๒๕๓๗-ปัจจุบัน
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะกรรมการเครือข่ายสหวิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน
คณะกรรมการวารสารราชบัณฑิตฉบับภาษาอังกฤษ
ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์
คณะกรรมการงานวิจัยไข้หวัดนก มหิดล-Oxford University
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการวิจัยร่วม Mahidol Oxford Research Programme
คณะกรรมการ Belgian members of the Scientific Advisory council ของ Institute de Medicine Tropical Prince Leopold ประเทศ Belgium ในฐานะผู้เชี่ยวชาญโรคเขตร้อน
ประธานกรรมการใช้สัตว์ทดลอง
ประธานกรรมการพิจารณาการให้ทุนส่งเสริม การวิจัยของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านโครงการวิจัยจากแหล่งทุนในประเทศและต่างประเทศ
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานตีพิมพ์ในวารสาร ทั้งในและต่างประเทศ
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานทางวิชาการของต่างมหาวิทยาลัย
กรรมการคณะทำงานเครือข่ายสหวิชาการแห่งราชบัณฑิต
ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการวิจัยร่วม Mahidol University/Wellcome Trust Research Programme
ผลงานสำคัญ:
งานวิจัย งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ๑๒๐ เรื่อง ตำราและบทความทางวิชาการ ๒๕ เรื่องรวมที่ตีพิมพ์ในวารสารราชบัณฑิตยสถาน ๓ เรื่อง
ความเชี่ยวชาญ: