ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์
สาขาวิชา :วนศาสตร์
ที่อยู่ :๓/๕๐๙ เมืองทองนิเวศ ๑ ริมพะเยา๔ แจ้งวัฒนะ ๑๔ หลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
คุณวุฒิ:
วนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๐๘
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๑๓
Ph.D. (นิเวศวิทยาทางพืช) Michigan State University USA ๒๕๑๘
ตำแหน่ง:
ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเวศวิทยา) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รางวัล TTF Award หนังสือดีเด่น สาขาสิ่งแวดล้อม
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
บุคคลตัวอย่างทางวิชาการ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Honorary Membership ของ Society of American Foresters USA
นักวิทยาศาสตร์การเกษตรดีเด่น สาขาพืช สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รางวัล BIWAKO PRIZE ECOLOGY ประเทศญี่ปุ่น ๑๙๙๓
ผลงานสำคัญ:
สนิท อักษรแก้ว. ๒๕๕๐. ป่าชายเลนขุมทรัพย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนชายฝั่งทะเล. สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งประเทศ. พิมพ์โดยบริษัทวิท มีเดียมาเก็ตติ้ง จำกัด หน้า ๑๗๑-๑๘๘.
สนิท อักษรแก้ว. ๒๕๕๐. การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่ง...ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง...รากฐานเศรษฐกิจ พอเพียงของชุมชนชายฝั่ง วันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์บีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี หน้า ๑๕-๒๐.
สนิท อักษรแก้ว. ๒๕๔๒. ป่าชายเลน...นิเวศวิทยาและการจัดการ. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๓. ๒๗๗ หน้า. (ได้รับรางวัล TTF AWARD สาขาสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๒)
สนิท อักษรแก้ว สนใจ หะวานนท์ สมชาย พาณิชสุโข และกอร์ดอน เอส. แมกซ์เวลล์. ๒๕๓๕. พันธุ์ไม้ป่าชายเลน. พิมพ์โดยบริษัทฉลองรัตน์ จำกัด กรุงเทพฯ ๑๒๐ หน้า.
สนิท อักษรแก้ว และคณะ. ๒๕๔๒. การฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของ ประเทศไทย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. พิมพ์โดยอักษรสยามการพิมพ์. กรุงเทพฯ ๔๐๗ หน้า.
ความเชี่ยวชาญ:
นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
การวางแผนและการจัดการรัพยากรชายฝั่ง
การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม