ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์
ที่อยู่ :๕/๑๕๙ คฤหาสน์ทายาท ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
คุณวุฒิ:
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์, ๒๔๙๕
แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์, ๒๕๐๖
ตำแหน่ง:
รับราชการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ๒๔๙๙- ๒๕๓๓
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก - Hon. FRCP(Edin), FRCP (London), FRACP, Hon. FACP
ผลงานสำคัญ:
ตำรา ๓๐ เล่ม เช่น
อุรเวชสังเขป, ๒๕๓๕
ตำราอาชีวเวชศาสตร์, ๒๕๔๒
ตำราเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชา, ๒๕๔๒
ตำราเวชศาสตร์การเดินทาง/การท่องเที่ยว ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษา มหาราชา, ๒๕๔๕
โรคเหตุความศิวิไลซ์, ๒๕๔๘ บทความ มากกว่า ๑,๐๐๐ บทความ เช่น บทความในวารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๔๙;๑:๙๓-๑๑๑. บรรยายในต่างประเทศ ๗๐ ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ: