ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา :วิศวกรรมเครื่องกล
ที่อยู่ :๑๒/๕ หมู่ ๑๐ ซอยเพชรเกษม ๖๗/๑ แขวงบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
คุณวุฒิ:
ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๕
ปริญญาโท : Master of Engineering (Energy Technology) Asian Institute of Technology (AIT) พ.ศ. ๒๕๒๗
ปริญญาเอก : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๑
ปริญญาเอก : Doktor-Ingenieur (Process Eng.) Faculty of Mechanical Eng., University of Hannover, Germany
พ.ศ. ๒๕๓๗
ตำแหน่ง:
ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑
หัวหน้าห้องวิจัย Fluid Mechanics, Thermal Engineering and Multiphase Flow Research Lab (FUTURE)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
เมธีวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รุ่นที่ ๒ ๒๕๓๘-๒๕๔๑
เมธีวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รุ่นที่ ๕ ๒๕๔๑-๒๕๔๔
เมธีวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่มีผลงานดีเยี่ยมประจำปี ๒๕๓๙ และ ๒๕๔๐
ทุนวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี ๒๕๔๓ จาก มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
วุฒิเมธีวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ๒๕๔๔-๒๕๔๖
เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ๒๕๔๖-๒๕๕๒
นักวิจัยดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๒๕๔๗
ผลงานวิจัยดีเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ๒๕๔๙
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ๒๕๔๙ - อาจารย์ดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย ในโอกาสครบรอบ ๔๘ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ๒๕๕๒ - เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ๒๕๕๒
ผลงานสำคัญ:
- เมธีวิจัย สกว. ผู้มีผลงานดีเยี่ยม ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และ พ.ศ. ๒๕๔๐
- ได้รับทุนวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๓ (มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย)
- วุฒิเมธีวิจัย สกว. พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๖ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
- เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๙) (รับพระราชทานโล่เกียรติยศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๗)
- เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒) (รับพระราชทานโล่เกียรติยศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑)
- นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗ (สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)
- นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙ (มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์)
รับพระราชทานโล่เกียรติยศและรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม
๒๕๔๙)
- ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
- เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ (รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒)
- อาจารย์ดีเด่น ปอมท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๑ (ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย)
- อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีพ.ศ.๒๕๕๒ (ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย)
- อาจารย์ดีเด่นในโอกาสครบรอบ ๔๘ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒
- ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (รับพระราชทานโล่เกียรติยศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)
- นักเรียนเก่า AIT ดีเด่น ด้านการศึกษาวิจัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (สมาคมนักเรียนเก่า AIT)
- บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๕)
- ได้รับทุนนักวิจัยแกนนำ (NSTDA Chair Grant) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)) (รับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)
- ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
- ได้รับ ๕ รางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในงาน Taipei International Invention Show & Technomart
Invention Contest ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑-๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ. กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
- ได้รับรางวัล Thailand Frontier Author Award จาก Thomson Reuter ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
- นักศึกษาเก่า มจธ. ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
- ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สำนัก
วิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา (ตั้งแต่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘)
- ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับ “รางวัลประกาศเกียรติคุณ” ประจำปี ๒๕๕๙ จากสำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)
- ได้รับ ๔ รางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในงาน 44th International Exhibition of Inventions of Geneva
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ เม.ย. ๒๕๕๙ ณ. กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
- เป็นบรรณาธิการ (Editor) วารสาร Experimental Thermal and Fluid Science (Elsevier) (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน)
ความเชี่ยวชาญ:
กลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความร้อน เธอร์โมไดนามิกส์ การปรับอากาศและการทำความเย็น การไหลหลายเฟส และการออกแบบระบบทางความร้อน