ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สมพล พงศ์ไทย (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชา :เภสัชศาสตร์
ที่อยู่ :๖๔๐ ฒ. ซอยเสริมสันติ ถนนวชิรปราการ ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐
คุณวุฒิ:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๑๔
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๑๖
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สูติ-นรีเวช) ๒๕๑๗
วุฒิบัตรฯ (สูติ-นรีเวช) แพทยสภา ๒๕๒๐
หนังสือนุมัติฯ (เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์) แพทยสภา ๒๕๔๘
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งเบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา ๒๕๒๔
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๓๙
ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักรฯ ๒๕๔๓
ตำแหน่ง:
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๓-๒๕๓๘
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๘-๒๕๔๒
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๗-๒๕๕๐
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๙-๒๕๕๐
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สิ่งแวดล้อม ราชบัณฑิตยสถาน
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ
เหรียญจักรพรรดิมาลา
เหรียญกาชาดสมนาคุณ
อาจารย์ดีเด่นทางจริยธรรม แพทยสภา
ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานสำคัญ:
ตำราและบทความ ๑๕ เรื่อง งานวิจัย ๓๔ เรื่อง