ศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา :วิศวกรรมโทรคมนาคม
ที่อยู่ :๗๐/๘๑๙ ซอยทิชาชล ๒/๑๑ หมู่บ้านกฤษดานคร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
คุณวุฒิ:
B.E.E. มหาวิทยาลัยมินเนโชตา สหรัฐอเมริกา ๒๕๑๔
M.S. มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา ๒๕๑๕
Ph.D. มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน สหรัฐอเมริกา ๒๕๒๐
ตำแหน่ง:
เกียรติคุณ:
รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๙
ผลงานสำคัญ:
B. Srisuchinwong W. Surakampontornk and S. Tantaratana Editors Circuits for Wireless Communications IEEE Press 2001.
W. Pongwilai R. Kohno and S. Tantaratana ?A new joint estimation of channels and the number of transmit antennas for OFDM systems with antenna diversity employing Walsh Hadamard Codesc? IEICE Trans. On Communications Vol. E87-B No. 2 Feb. 2004 pp. 242-256.
V. Areekul U. Wathchareeruetai and S. Tantaratana ?Fast separable Gabor filter for fingerprint enhanceent? Lecture Notes in Computer Science LNCS 3072 D. Zhang and A.K. Jain Eds. Springer 2004 pp. 403-409.
P. Boonyanant and S. Tantaratana ?Design and Hybrid Realization of FIR Nyquist Filters with Quantized Coefficients and Low Sensitivity to Timing Jitter? IEEE Trans. On Signal Precessing Vol. 53 No. 1 Jan. 2005 pp. 208-211. - T. Samanchuen and S. Tantaratana ?PN Acquisition Schemes Using RAKE Structure for DS/SS Systems over a Frequency-Selective Rayleigh Fading Channel? accepted for publication ECTI Transactions on Electrical Engineering Electronics and Communications (ECTI-EEC) Vol.5 No.1 Feb. 2007 pp. 139-152.
W. San-Um B. Srisuchinwong and S. Tantaratana ?A Low-Power Low-Error Single-Ended Virtually-Granded-Drain Class AB Switched Current Memory Cell? Songklanakarin J. of Science and Technology Vol. 29 No. 1 Jan.-Feb. 2007 pp. 165-180.
W. Wongtrairat P. Supnitihi and S. Tantaratana ?Performance of M-PSK in Mobile Satellite Communication over Combined Ionospheric Scintillation and Flat Fading Channels with MRC Diverstiy? IEEE Trans. on Wireless Communications to appear in 2009.
ความเชี่ยวชาญ: