ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์
สาขาวิชา :ปฐพีวิทยา
ที่อยู่ :๑๒๖/๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๒ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
คุณวุฒิ:
B.Sc. (Geology) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลีย (Columbo Plan scholarship), ๒๕๐๑
M.S. (Soil Science) มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต (US-AID scholarship), ๒๕๐๕
Ph.D. (Soil Science) มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต (Rockefeller scholarship), ๒๕๑๔
ประกาศนียบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๑ (วปรอ ๓๑๑) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๓๑
ตำแหน่ง:
อาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา และผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, ๒๕๒๔
ประธานสภามนตรีกลุ่มสมาคมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ๒๕๓๐-๒๕๓๑
ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ๒๕๓๓
ประธานบริหารสายงานเทคโนโลยี วางแผนและพัฒนา กลุ่มบริษัท เอส.ที.ซี., ๒๕๓๗
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๓๘
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน วุฒิสภา, ๒๕๔๐
ประธานคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย, ๒๕๔๐
ผู้จัดการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ, ๒๕๓๕
ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๕
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, ๒๕๔๘
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๕-ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๘-ปัจจุบัน
ประธานมูลนิธิวิทยาศาสตร์การเกษตร, ๒๕๔๓
กรรมการมูลนิธิโครงการหลวง, ๒๕๓๔-ปัจจุบัน
กรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙, ๒๕๔๓-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ๒๕๕๐ - นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๐
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก
สมาชิก Sigma Xi Society of North America, ๒๕๑๓
นักวิจัยดีเด่น สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (จัดทำแผนที่ดิน ฉบับใหม่ของ ประเทศไทย), ๒๕๑๔
Chairman, Governing Board. Asia Pacific Center for Transfer of Technology (ESCAP-APCTT), ๒๕๓๑-๒๕๓๔
ศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๙
ผลงานสำคัญ:
ประพาสต้นบนดอย (๒๕๓๙) กำเนิดโครงการหลวง สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ๓๐๐ หน้า (ผู้จัดทำและ ผู้เขียน)
ผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง (๒๕๔๑) ถึงปัจจุบัน (๒๕๕๐) ปีละ ๑ เล่ม ฝ่ายวิจัย มูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่ (ผู้จัดทำ)
แบบจำลอง กรองอนาคต กำหนดปัจจุบัน (Modeling and Simulation) ๒๕๕๐. มูลนิธิโครงการหลวง ๒๒๓ หน้า (ผู้จัดทำและผู้เขียน)
Soil of the Kingdom of Tahiland. 1972. Soil Surver Report no. 72 Land Development Dept. 59 p. (map) with Dr. F.R. Moormann.
Word Congress of Soil Science. 2002. Key Note Lectures. Tropical Soil Science : realities and challenge. Bangkok, Thailand. (with I Kheoruenromme)
Integating Knowledge for River Basin Management. 2005. ACIAR. Book, Progress in Thailand, Canberra (edited by A. Jakeman, R. Letcher, S. Rojanasoonthon and S. Cuddy) 223 p.
ความเชี่ยวชาญ: