ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายชล เกตุษา (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์
สาขาวิชา :พืชศาสตร์
ที่อยู่ :๓๙/๕๓ หมู่ ๒ ถนนงามวงศ์วาน ซอยงามวงศ์วาน ๗ ตำบลบางเขน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี
คุณวุฒิ:
Ph.D. Michigan State University USA
ตำแหน่ง:
เกียรติคุณ:
นักวิจัยดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๒๕๔๑
เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๘
บุคลากรดีเด่นสายวิชาการด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๕๐
ผลงานสำคัญ:
Pantastico Er.B. P.F. Lam S. Ketsa Yaniarti and M. Kosittrakul. 1994. Postharvest physiology and storage of mango pp. 39-52. In : D.B. Mendoza Jr. and R.B.H. Wills (eds.). Mango : Fruit Development Postharvest Physiology and Marketing in ASEAN. ASEAN Food Handling Bureau Kuala Lumpur
Ketsa S. 1997. Durian pp. 323-334. In : S. Mitra (ed.). Postharvest Physiology and Storage of Tropical and Subtropical Fruits. CAB International Oxon.
Subhadrabhandhu S. and S. Ketsa. 2000. Durian: King of Tropical Fruit. CAB International Wellington Oxon. 178 p.
Paull R.E. and S. Ketsa (S. Ketsa and R.E. Paull). 2004. Coconut durian longan mangosteen and rambutan. In : K.C. Gross C.Y. Wang and M. Saltveit (eds.). The Commercial Storage of Fruits Vegetables and Florist and Nursery Stocks. United States Department of Agriculture (USDA) Agriculture Handbook No. 66 (third edition). http: // www.ba.ars.usda.gov/hb66/contents.html.
Holcroft D. M. H. Lin and S. Ketsa. 2005. Harvesting and storage pp. 273-295. In : C.M. Mamzel and G.K. Waite (eds.). Litchi and longan: Botany Production and Uses. CAB International Wallingford Oxon.
ความเชี่ยวชาญ:
สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน