ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์
สาขาวิชา :กีฏวิทยา
ที่อยู่ :๒๐๓/๔ แจ้งวัฒนะ ๘ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
คุณวุฒิ:วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๑๓
M.S. (Entomology) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเดวิส สหรัฐอเมริกา ๒๕๑๕
Ph.D. (Entomology) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเดวิส สหรัฐอเมริกา ๒๕๑๘
ตำแหน่ง:
อาจารย์-รองศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยา ๒๕๑๘-๒๕๓๒
ศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยา ๒๕๓๓
อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ๒๕๓๖-๒๕๓๘
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา ๒๕๔๐-๒๕๔๘
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวิจัยด้านกีฏวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๖-๒๕๕๐
นายกสมาคม Asian Apicultural Association ๒๕๕๐-ปัจจุบัน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๒๕๕๑-ปัจจุบัน
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
นักกีฏวิทยาดีเด่นจากภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๓๘
นักวิทยาศาสตร์เกษตรดีเด่น จากสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย ๒๕๔๑
Excellent Bee Biologist จาก Asian Apicultural Association (AAA) ประเทศญี่ปุ่น ๒๕๔๑
เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ๒๕๔๕
ผลงานสำคัญ:
งานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ลงพิมพ์ในวารสารต่างประเทศและในประเทศไทยมากกว่า ๑๕๐ บทความ หนังสือ
ยาฆ่าแมลง. สำนักพิมพ์ซีเอ็ด
แมลงศัตรูสำคัญทางการเกษตร. สำนักพิมพ์โอเดียน
ชีววิทยาของผึ้ง. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผึ้งและน้ำผึ้ง. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Asian Honey Bees. Harvard University Press USA
ความเชี่ยวชาญ: