ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน (ราชบัณฑิต)

สำนัก :วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชา :วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
สาขาวิชา :ฟิสิกส์และดาราศาสตร์
ที่อยู่ :๑๐๕๓/๒๓ ซอยเยาวราช สุขุมวิท ๗๑ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐
คุณวุฒิ:
ปริญญาตรี ฟิสิกส์ (เกียรตินิยม) Imperial College มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ๒๕๑๒
ปริญญาโท ฟิสิกส์ Imperial College มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ๒๕๑๓
ปริญญาเอก ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตริเวอร์ไซด์ สหรัฐอเมริกา ๒๕๒๑
ตำแหน่ง:
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ สาขาฟิสิกส์
กรรมการบัญญัติศัพท์วิทยาศาสตร์
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์พลังงาน
ประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมฟิสิกส์
กองบรรณาธิการสำนักวิทยาศาสตร์ จัดทำวารสารราชบัณฑิตยสถาน
กองบรรณาธิการสำนักวิทยาศาสตร์ จัดทำวารสารราชบัณฑิตยสถาน ฉบับภาษาอังกฤษ
เกียรติคุณ:
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาฟิสิกส์ทฤษฎี ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ๒๕๓๐
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สภาวิจัยแห่งชาติ ๒๕๓๐
นักวิจัยอาวุโส สาขาฟิสิกส์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๒๕๓๙-๒๕๔๒
เมธีวิจัยอาวุโส สาขาฟิสิกส์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ๒๕๔๒-๒๕๔๙
นักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่น สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาล ๒๕๔๘
ผลงานสำคัญ:
หนังสือรวมเล่มบทความวิทยาศาสตร์
วิทยาการแห่งอารยะ เล่ม ๑ เล่ม ๒ ศาสตร์พิศวง ศาสตร์ปริศนา อารยธรรมลี้ลับ โภชนาโรคาน่าฉงน ถอดรหัส อัจฉริยะ เลโอนาร์โด ดาร์วินชี สารพัดสัตว์โลก อัจฉริยะนักวิทย์เล่ม ๑ อัจฉริยะนักวิทย์เล่ม ๒ ศิลปินอัจฉริยะ ไขปริศนาวิทยาการ
บทความใน ?โลกวิทยาการ? หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน ทุกวันอังคาร
บทความใน ?โลกวิทยาการ? นิตยสารสารคดี ทุกเดือน
บทความใน ?เรื่องจากนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น? นิตยสาร สสวท ทุกสองเดือน
บทความใน ?MATHEFEATURES? นิตยสาร ?MY MATHS? ทุกเดือน
บทความใน ?FEATRUESTECH? นิตยสาร ?THAI ELECTRONICS? ทุกเดือน งานวิจัย บทความวิชาการในวารสารวิจัยต่างประเทศ เรื่องที่เกี่ยวกับตัวนำยวดยิ่ง (superconductor) ๕๐ เรื่อง
ความเชี่ยวชาญ: