ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๒

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวิชานิติศาสตร์ ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๒๕) – ปริญญาโท กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส ๒ ประเทศฝรั่งเศส (พ.ศ. ๒๕๓๐)

– ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส ๒ ประเทศฝรั่งเศส (พ.ศ. ๒๕๓๓)

ประวัติการทำงานวิชาการ

– สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประวัติการทำงานบริหาร

– อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

– หนังสือ คำอธิบายกฎหมายการคลัง, สำนักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๑.

– หนังสือ กฎหมายปกครองท้องถิ่น, สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๔๗. – หนังสือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐, สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘. – โครงการวิจัย เรื่อง สถานภาพและบทบาทของราชการบริหารส่วนภูมิภาคในอนาคต (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) เสนอต่อสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๒๕๔๔ (ได้รับรางวัลชมเชยผลงานวิจัยสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ประจำปี ๒๕๔๖ จากสภาวิจัยแห่งชาติ)

– โครงการวางระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับคณะกรรมการ (ก.พ.ค.) และเตรียมความพร้อมในการสรรหาคณะกรรมการ ก.พ.ค. และองค์คณะวินิจฉัย (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๙

– โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบและแนวทางการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเปรียบเทียบแนวทางของต่างประเทศ (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) เสนอต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ๒๕๕๑.

เกียรติคุณที่ได้รับ

– นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ สาขาวิชานิติศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ