ชื่อ รองศาสตราจารย์วนิดา ขำเขียว

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๕

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวิชาอภิปรัชญาและญาณวิทยา ประเภทวิชาปรัชญา สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาตรี (คบ.) สาขาวิชาครุศาสตรศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๖)

– ปริญญาโท (อม.) สาขาวิชาปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๓)

– ปริญญาเอก (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(พ.ศ. ๒๕๖๑)

– ประกาศนียบัตร Cert. in Professional Development Program College Advanced Education (Sydney University) ประเทศออสเตรเลีย (พ.ศ. ๒๕๓๒)

ประวัติการทำงานวิชาการ

– อาจารย์พิเศษ วิชาปรัชญาสุนทรียศาสตร์ ระดับปริญญาเอก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓)

– ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๔

– บรรณาธิการจัดทำนามานุกรมศาสนาสากล (พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบัน)

– กรรมการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา จัดทำสารานุกรมศัพท์ปรัชญา (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘)

– คณะกรรมการเฉพาะกิจปรับปรุงพจนานุกรมศัพท์ปรัชญา (พ.ศ. ๒๕๕๘)

– คณะทำงานจัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “วิกฤตจริยธรรมและทางออกของประเทศไทย” ในคณะกรรมการดำเนินงานจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ปี ๒๕๕๖

– ผู้กลั่นกรองผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการเนื่องในวันสหวิทยาการประจำปี ๒๕๕๗

– บรรณาธิการจัดทำวารสารราชบัณฑิตยสถาน (สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง) ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๖), ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๘) และปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙)

– บรรณาธิการจัดทำสารานุกรมปรัชญา (พ.ศ. ๒๕๖๒)

– อาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ วิชาสุนทรียศาสตร์ และวิชาปรัชญาเบื้องต้นในปี ๒๕๖๑, วิชาพุทธปรัชญาในปี ๒๕๖๒

ประวัติการทำงานวิชาชีพ

– ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการคุณธรรมและจริยธรรม รัฐสภาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๐)

– กรรมการสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๒)

ประวัติการทำงานบริหาร

– หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔)

– รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๗)

– ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐)

ผลงานวิชาการ

– มีการเขียนและเรียบเรียงเป็นหนังสือและตำราออกเผยแพร่มีดังนี้ สุนทรียศาสตร์, สมาธิพุทธตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก, พุทธศาสน์, ปรัชญา:วิวัฒน์แห่งความคิด,ปรัชญาวิวัฒนาการแห่งความคิดบนเส้นทางการศึกษา, ญาณวิทยา และมีผลงานวิจัยคือ “การวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านการพัฒนามนุษย์จากองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา” และ “การสร้างสันติภาพโลกด้วยวิธีคิดแบบอริยสัจ ๔” ผลงานบทความที่ได้ลงในวารสารราชบัณฑิตยสถานปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗ คือ มนุษย์บนเส้นทางสู่เสรีภาพของซาทร์ ที่ลงในวารสารราชบัณฑิตยสภาปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ เซมาวิถีสู่ความจริงสูงสุดของรูมี และลงในวารสารราชบัณฑิตยสภาปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ คือ หนทางแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์บนเส้นทางปรัชญาของโชเพนเฮาเออร์

ผลงานวิชาชีพ

ผู้ก่อตั้งภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๓๗ และเป็นผู้สร้างหลักสูตรปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๓๗ และปรับปรุงใช้จนถึงปัจจุบัน

ความเชี่ยวชาญ

ด้านปรัชญาตะวันตก มีอภิปรัชญา ญาณวิทยา สุนทรียศาสตร์ และทางด้านศาสนามีการฝึกสมาธิ พุทธปรัชญา และศาสนาเปรียบเทียบ

เกียรติคุณที่ได้รับ

– ข้าราชการดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (พ.ศ. ๒๕๓๑ และ พ.ศ. ๒๕๓๒)

– ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นในการทำกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมในระดับอุดมศึกษา รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

– ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) พ.ศ. ๒๕๔๘

– ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) พ.ศ. ๒๕๕๑