ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภทวิชานิติศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประวัติการศึกษา

– นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (พ.ศ. ๒๕๒๔)

– นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) (Kyoto University) (พ.ศ. ๒๕๒๘)

– นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) (University of Washington) พ.ศ. ๒๕๓๖) – นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ph.D (Law) (University of Washington) (พ.ศ. ๒๕๔๐)

– นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ph.D (Law) (Kyoto University) (พ.ศ. ๒๕๔๗)

ประวัติการทำงานวิชาการ

– ศาสตราจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอุดมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ) – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพิจารณาการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนโดยรัฐ (กระทรวงพาณิชย์) – กรรมการ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา – ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะกรรมการอุดมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ) – ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะการค้าปลีกค้าส่ง (กระทรวงพาณิชย์) – ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ

– คำอธิบายและกรณีศึกษา พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ – หลักกฎหมายและคำพิพากษา กฎหมายกับธุรกิจ – คำอธิบายและคำพิพากษาเปรียบเทียบ กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย – Thailand, Co-author with Ian McEwin, In “COMPETITION LAW IN ASIA PACIFIC,” (Katrina Groshinski & CAITLIN DAVIES (eds.) 2015 pp. 689-714 – Sakda Thanicul, Emerging Economies and International Economic Law : A Case Study on Thailand, in Essay in Honour of Professor Ryuichi Ida, Shotaro Hamamoto, Hironobu Sakai, Akiho Shibata (eds.) BRILL/NIJHOFF, 2015, pp.63-88 – Sakda Thanitcul, Competition in Thailand, CPI Antitrust Chronicle, August 2015.

เกียรติคุณที่ได้รับ

– รางวัลเพชรพาณิชย์ ประจำปี ๒๕๕๖ จากสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

– ประถมาภรณ์ช้างเผือก