ชื่อ : ศาสตราจารย์ดร. วิชัย ศรีคำ (Professor Dr.Wichai Srikam)

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ อายุ ๗๐ ปี

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ ประเภทวิชาภูมิศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี (กศ.บ., ภูมิศาสตร์) วิชาโท: อังกฤษ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาลัยวิชาการศึกษา): บางแสน ชลบุรี (พ.ศ. ๒๕๑๓)

- ปริญญาตรี (น.บ., นิติศาสตรบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง: กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๒๓)

- Master’s Degree ( M.A.T., Geography) จาก Indiana University, Bloomington, Indiana,

U.S.A. (พ.ศ. ๒๕๒๑) (ทุน UNDP. Scholarship)

- Doctoral Degree (Ph.D., Geography: Industrial Location Analysis) จาก University of

Cincinnati, Cincinnati, Ohio, U.S.A. (พ.ศ. ๒๕๓o) (ทุน Teaching Assistantship Scholarship)

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสภา

กรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากล (พ.ศ. ๒๕๓๗-ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงานวิชาการ

- อาจารย์ตรี วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ กรุงเทพฯ ช่วยราชการที่วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา (พ.ศ. ๒๕๑๔)

- อาจารย์ตรี-โท และอาจารย์ ๑ วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๗)

- นักวิชาการศึกษา ๔ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๓)

- อาจารย์ประจำ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๓)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

(พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๔๖)

- Associate Instructor (AI), Geography Department, Indiana University,

Bloomington, Indiana, U.S.A. (พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๖)

- Teaching Assistant (TA), Geography Department, University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio, U.S.A. (พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓o)

- รองศาสตราจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

(พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๓)

- ศาสตราจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

(พ.ศ. ๒๕๕๔-ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงานบริหาร

- หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๔)

- คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๕)

- นายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖)

ผลงานวิชาการ

เขียนหนังสือ ตำรา เอกสารคำสอน และเอกสารประกอบการสอน ๓๒ เล่ม งานวิจัย และบทความวิจัย ๑๑ เรื่อง บทความทางวิชาการ ๔๗ เรื่อง และจัดทำพจนานุกรมภูมิศาสตร์สากล ฉบับราชบัณฑิตยสถานร่วมกับคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมภูมิศาสตร์สากล ๑ เล่ม เช่น การวิจัยทางภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม ภูมิศาสตร์เมืองและการวางแผน สถิติอนุมานทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ที่ตั้งอุตสาหกรรมผลิตกรรมในประเทศไทย

สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ

การวิเคราะห์ที่ตั้งอุตสาหกรรม ภูมิศาสตร์เมืองและการวางแผน ทฤษฎีที่ตั้ง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย สถิติทางภูมิศาสตร์ การวิจัยทางภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์ภูมิภาค ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (G.I.S.)

เกียรติคุณที่ได้รับ

- ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (พ.ศ. ๒๕๕๘)

- ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. ๒๕๖o)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ประถมาภรณ์ ช้างเผือก (ป.ช.) พ.ศ. ๒๕๕๑

- มหาวชิรมงกุฎ: ม.ว.ม. พ.ศ. ๒๕๕๕