ชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๗

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ประวัติการศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๑๙)

- MA (Political Science), University of Georgia สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๒๗)

- Ph.D. (Political Science), Columbia University สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๓๒)

ประวัติการทำงานบริหาร

- อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๐)

- คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓)

- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๗)

- สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘)

ผลงานวิชาการ

- สองนคราประชาธิปไตย ๒๕๓๘

- ตะวันออก-ตะวันตก : โครสร้างโลกสมัยใหม่, ๒๕๕๐

- แปรถิ่น เปลี่ยนฐาน : สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของประชาธิปไตย, ๒๕๕๒

- ราชาธิปไตย, ๒๕๖๑

- พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย, ๒๕๖๒

เกียรติคุณที่ได้รับ

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) พ.ศ. ๒๕๕๗

- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) พ.ศ. ๒๕๕๒