ชื่อ ศาสตราจารย์ปราณี ทินกร

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

- กรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๐-ปัจจุบัน)

- กรรมการ ในคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำข้อเสนอแผนแม่บทเรื่องสังคมผู้สูงอายุต่อรัฐบาล (พ.ศ. ๒๕๖๒-ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

- Bachelor of Arts (Economics), Swarthmore College, สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๑๕)

- Master of Arts (Economics), University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๑๗)

- Doctor of Philosophy (Economics), University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๒๑)

ประวัติการทำงานวิชาการ

- ทำงานในตำแหน่ง Young Professional ที่ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๒)

- อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๒๒ และดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖

ประวัติการทำงานบริหาร

- คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๙)

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘)

- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑)

- กรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

- ประธานกรรมการตรวจสอบขององค์การฯ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบัน)

- กรรมการสภา มหาวิทยาลัยเกริก (พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน)

- กรรมการสภา มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน)

- กรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน

ผลงานวิชาการ

- “เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความทุกข์” วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๑, หน้า ๑๐๓-๑๗๘.

- “ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ในช่วงสี่ทศวรรษของการพัฒนาประเทศ : ๒๕๐๔-๒๕๔๔” วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒-๓ (มิถุนายน-กันยายน ๒๕๔๕), หน้า ๑๔๑-๒๐๘.

- “การวิเคราะห์ดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจสำหรับประเทศไทย” รายงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ภายใต้โครงการแบบจำลองพยากรณ์เศรษฐกิจระยะสั้น เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กันยายน ๒๕๔๑.

- “ประสิทธิภาพการผลิตในประเทศไทย” (เขียนร่วมกับฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์) วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔, ธันวาคม ๒๕๓๗, หน้า ๕-๔๑ และตีพิมพ์ในหนังสือ ความรู้นั้นสำคัญยิ่งใหญ่… บทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริพระราชสมบัติครบ ๕๐ ปี : ว่าด้วยเศรษฐกิจไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๒๕๓๙.

- “การศึกษาแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลไทย : กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศ” (เขียนร่วมกับฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์) รายงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เสนอต่อสำนักงบประมาณ, มกราคม ๒๕๓๙.

- “Indicators and Analysis of Vulnearability to Currency Crisis: Thailand” in Recent Financial Crises: Analysis, Challenges and Implications, edited by Lawrence R. Klein and Tayyeb Shabbir, Edward Elgar Publishing, Inc., 2006, pp. 69-117.

- “Thai Current Quarter Model (CQM)” (with W. Wannitikul, Y. Kumasaka, F. G. Adams, L. R. Klein and S. Ozmucur.), a research report submitted to the National Economic and Social Development Board, Economic Research and Training Center (ERTC), Faculty of Economics, Thammasat University, 2005.

- “The Surprisingly Limited Impact of the Thai Crisis on Labor, Including on Many Allegedly More Vulnerable Workers” (with J. R. Behrman), a TDRI research report submitted to the International Centre for the Study of East Asian Development (ICSEAD), published as ICSEAD Working Paper Series, Vol. 2000-08, June 2000, and also published in Indian Journal of Labour Economics 43:3 (October 2000), 513-544.

- “Total Factor Productivity and the Service Sector in Thailand: 1980-1995,” APO Productivity Journal, Summer 1999, pp. 122-149.

- "Productivity Growth in Thailand" (with Chalongphob Sussangkarn), Research Monograph No. 15 by Thailand Development Research Institute, 1996.

ความเชี่ยวชาญ

เศรษฐศาสตร์

เกียรติคุณที่ได้รับ

- สอบได้ที่หนึ่งชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ แผนกศิลปะ (ภาษาฝรั่งเศส), ปีการศึกษา ๒๕๑๐

- ทุนเล่าเรียนหลวง (King’s Scholarship) (พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๕)

- ทุน Rockefeller Scholarship (พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๘)

- รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ๒๕๔๕ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

- กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. ๒๕๔๓

-จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๖

-มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๔๘