ชื่อ นายรวิช ตาแก้ว

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาวิชาอัคฆวิทยา ประเภทวิชาปรัชญา สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

บรรณาธิการ ในคณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมปรัชญา (พ.ศ. ๒๕๖๐-ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

- ศิลปหัตถกรรม โรงเรียนศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

- จิตรกรรมไทย คณะศิลปะประจำชาติ โรงเรียนเพาะช่าง

- ปริญญาตรี ก.ศบ. (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- ปริญญาโท ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาเอก ปรด. (ปรัชญาและจริยศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประวัติการทำงานวิชาการ

- ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือและสมัชชาทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

- นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

- กรรมการตรวจและประเมินผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

- อนุกรรมาธิการคุณธรรมและจริยธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- อนุกรรมการศึกษาปรัชญา ทฤษฎีแห่งศาสตร์พระราชา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

- อนุกรรมาธิการจัดทำแผนและแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษา (Social Movement) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

- ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบมาตรฐานครูและการประกันคุณภาพการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ผลงานวิชาการ เว็บไซต์

- สารานุกรมปรัชญาและจริยศาสตร์ (htths://thamdimisukh.wordpress.com) (คณะทำงาน) วารสาร

- วารสารปรัชญาอเนกประสงค์ (บรรณาธิการบริหาร)

เอกสาร

- อะไร คือ บรรดาศิลปะ

- บริบทแห่งการเรียนรู้ งานวิจัย

- สารานุกรมปรัชญาและจริยศาสตร์สู่ประชาชนคนทำดีมีสุข

- อิทธิพลแนวคิดปรัชญากับการพัฒนาการศึกษาไทย

- ร่างมาตรฐานการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ

- ร่างกรอบการประเมินความเป็นพลเมืองไทยของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน