ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนัย ครองยุทธ

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๓

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาวิชาอภิปรัชญาและญาณวิทยา ประเภทวิชาปรัชญา สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

บรรณาธิการ ในคณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมปรัชญา (พ.ศ. ๒๕๖๐–ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

- การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ). วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร

- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม., ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานวิชาการ

- อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๕๓)

- รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ผู้แทนคณะอักษรศาสตร์ในคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

- รักษาราชการแทนคณบดี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

- สมาชิกสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร - กรรมการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการ หนังสือ - ปัญหาปรัชญา. (พิมพ์ครั้งที่ ๒) กรุงเทพฯ : อี. ที. พับลิชชิ่ง, ๒๕๖๐ - ปรัชญาสมัยใหม่. (พิมพ์ครั้งที่ ๒) กรุงเทพฯ : อี. ที. พับลิชชิ่ง, ๒๕๖๐ บทความทางวิชาการ - "ความคิดและอิทธิพลของปรัชญาปฏิฐานนิยมทางตรรกะ". วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ (๒๕๓๓) หน้า ๖๖-๗๖ - "การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ : ทัศนะหนึ่งของเฮมเพลและโอเพนไฮม์". วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ (๒๕๓๑) หน้า ๙๔-๑๐๗ งานแปล ฮิปเปียสไมเนอร์ (Hippias Minor) การทำผิดโดยตั้งใจดีกว่าการทำผิดโดยไม่ตั้งใจ. เพลโต แต่ง สุนัย ครองยุทธ แปล พิมพ์ในภาคผนวก หนังสือ ปัญหาปรัชญา. (พิมพ์ครั้งที่ ๒) กรุงเทพฯ : อี. ที.พับลิชชิ่ง, ๒๕๖๐, หน้า ๒๑๓-๒๕๕