ชื่อ นางสุนันท์ ไทยลา

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

– กรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๐–ปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๖)

– ประกาศนียบัตร

(๑) นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๒๐)

(๒) ระดับหัวหน้าโครงการจาก NIDA (พ.ศ. ๒๕๒๘)

(๓) วิทยากรฝึกอบรมด้านบริหารจาก NIDA (พ.ศ. ๒๕๒๑)

ประวัติการทำงานวิชาการ

– ประชาสัมพันธ์ โครงการ พบส. (การพัฒนาระบบวิชาการด้านสาธารณสุข) ของโรงพยาบาลราชวิถี (พ.ศ. ๒๕๓๓–๒๕๔๒)

ประวัติการทำงานวิชาชีพ

– นักสังคมสงเคราะห์ตรี โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๐)

– นักสังคมสงเคราะห์ตรี โรงพยาบาลหญิง หรือโรงพยาบาลราชวิถีในปัจจุบัน (๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๑–๒๕๔๒)

– หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลหญิง (๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๘–๒๕๔๒)

ประวัติการทำงานบริหาร

– หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ (พ.ศ. ๒๕๑๘–๒๕๔๒)

ผลงานวิชาการ

– อาจารย์ฝึกภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาสังคมสงเคราะห์ ระดับปริญญาตรี (พ.ศ. ๒๕๑๐–๒๕๔๒)

– อาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาชั้นปริญญาโท สาขาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๒๕–๒๕๔๒)

– อาจารย์พิเศษของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

– กรรมการจัดการสัมมนาทางวิชาการ วิชาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

– รองประธานคณะทำงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

– ผู้ริเริ่ม “วิธีการป้องกันการทอดทิ้งบุตรของมารดานอกสมรส” โดยเริ่มใช้ที่โรงพยาบาลราชวิถี และขยายความรู้สู่หน่วยงานที่ให้บริการทางสังคมทั่วไป จนได้รับการพิมพ์เผยแพร่ในวารสารกรมการแพทย์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๕ (กันยายน–ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔) ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้บริหารของโรงพยาบาลต่าง ๆ ให้ส่งนักสังคมสงเคราะห์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาศึกษาดูงานเป็นประจำ จึงเกิดผลดี คือจำนวนเด็กถูกทอดทิ้งหลังคลอดลดลงจากปีละ ๑๕๐–๒๐๐ ราย เหลือปีละ ๙–๑๐ รายเท่านั้น และบทความนี้ได้ถูกนำเสนอต่อที่ประชุม The VI Asian Regional Seminar on “Social Development in the 80’s and The Disadvantaged Group” ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ “Prevention of the unwanted Child Neglected by unmarried mothers”

– ริเริ่มนำความรู้ทางด้านงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของผู้มารับบริการ และเพื่อให้เป็นแนวทางในการป้องกันปัญหามากยิ่งขึ้น กล่าวคือ เป็นการป้องกันปัญหามากกว่าการติดตามแก้ไขปัญหา

– งานรณรงค์ให้นักสังคมสงเคราะห์ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญในการพัฒนาสถาบันครอบครัว โดยเริ่มจากผู้รับบริการในหน่วยงานทางราชการแพทย์ก่อนให้ผู้รับบริการได้เข้าใจปัญหาครอบครัว และรู้วิธีการป้องกันปัญหาครอบครัวในเบื้องต้น

– รวบรวมและเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและภาวะสังคม-จิตใจของผู้ป่วยเสนอต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

– เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง ปัญหาของผู้ป่วยสูติกรรมและการทอดทิ้งบุตร ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาของผู้ป่วยสูติกรรมที่มารับบริการฝากครรภ์และคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลราชวิถี สู่สถาบันต่าง ๆ และ ในกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๓๕)

ความเชี่ยวชาญ

สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

เกียรติคุณที่ได้รับ

– โล่เกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะบำเพ็ญประโยชน์ และสร้างชื่อเสียงมหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๒๖)

– โล่สรรเสริญเกียรติคุณ เป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น สาขาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ (พ.ศ. ๒๕๒๘)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

– ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) พ.ศ. ๒๕๓๖

– ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) พ.ศ. ๒๕๓๙