ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระพร อุวรรณโณ

วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๑

ภาคีสมาชิก แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม ประเภทวิชาจิตวิทยา สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ตำแหน่งสำคัญในราชบัณฑิตยสถาน/ราชบัณฑิตยสภา

– กรรมการ ในคณะกรรมการร่างข้อบังคับและระเบียบราชบัณฑิตยสภา (พ.ศ. ๒๕๖๐-ปัจจุบัน)

– กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการสมาชิกราชบัณฑิตยสภา (ผู้แทนสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง) (พ.ศ. ๒๕๖๑–ปัจจุบัน)

– กรรมการ ในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา ราชบัณฑิตยสภา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๐, พ.ศ. ๒๕๕๘–ปัจจุบัน)

– กรรมการ ในคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม ราชบัณฑิตยสภา (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน)

– บรรณาธิการในคณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมจิตวิทยา ราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ. ๒๕๕๐-พ.ศ. ๒๕๕๘)

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๑๔)

– ปริญญาโท General Psychology, Georgia State University, Atlanta, Georgia USA (พ.ศ. ๒๕๑๘)

– ปริญญาเอก Social Psychology, Georgia State University, Atlanta, Georgia USA (พ.ศ. ๒๕๒๒)

ประวัติการทำงานวิชาการ

– อาจารย์ (พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๔) – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พ.ศ. ๒๕๒๔–๒๕๒๗)

– รองศาสตราจารย์ (พ.ศ. ๒๕๒๗–พ.ศ. ๒๕๓๙)

– ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– รองศาสตราจารย์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๓๙–๒๕๕๔)

ประวัติการทำงานบริหาร

– ประธานคณะกรรมการพิจารณายกร่างข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่ต้องออกตามความในร่าง พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับมหาวิทยาลัยในกำกับ) (พ.ศ. ๒๕๔๒–พ.ศ. ๒๕๔๙)

– ประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๒–พ.ศ. ๒๕๕๒)

ผลงานวิชาการ

– เขียนคำในสารานุกรมจิตวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสภา ที่พิมพ์แล้ว เล่ม ๑ อักษร A-B จำนวน ๙ คำ เล่ม ๒ อักษร C-F จำนวน ๔ คำ และที่กำลังจัดพิมพ์ จำนวน ๓๒ คำ

– บทความเสนอในที่ประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง (๒๕๕๙-๒๕๖๒) ๓ เรื่อง

– บทความเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม ราชบัณฑิตยสภา (๒๕๕๔-๒๕๖๒) ๙ เรื่อง

– หนังสือ เจตคติ : การศึกษาตามแนวทฤษฎีหลัก, จิตวิทยาสังคม, จริยธรรมกับการศึกษา

– รายงานการวิจัย ๒๖ เรื่อง

– บทในหนังสือ บทความลงพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ และนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ ๖๗ เรื่อง

ความเชี่ยวชาญ

– จิตวิทยาสังคม เจตคติ ภาวะผู้นำ ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา

เกียรติคุณที่ได้รับ

– เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๕

– ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ระดับดีเด่น ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙ (มีผู้ได้รับปีละไม่เกิน ๔ คน)

– รายงานการวิจัยโครงการ พฤติกรรมจริยธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษาตามแนวทางจิตวิทยาสังคม ได้รับรางวัลเงินทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภชของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๙

– รายงานการวิจัยโครงการ การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระยะที่ ๑ ได้รับรางวัลเงินทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภชของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๔

– ได้รับพระราชทานเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้าชั้นที่ ๔, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒

– ได้รับเข็มจิตวิทยาความมั่นคงกิตติมศักดิ์พร้อมทั้งประกาศนียบัตร, ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

– ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๓๗

– มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. ๒๕๔๒