ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :สังคมศาสตร์
สาขาวิชา :เศรษฐศาสตร์
ที่อยู่ :๖๘๔ ซอยพหลโยธิน ๒๔
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
คุณวุฒิ:
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๐๗
พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๐๗
ผู้สอบบัญชีอนุญาต สมาคมผู้สอบบัญชี , ๒๕๐๘
M.A. University of Philippines ประเทศฟิลิปปินส์, ๒๕๑๒
M.S. มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๕
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๓๒
ตำแหน่ง:
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๕
ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๑-๒๕๒๔
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๕-๒๕๒๗
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๗-๒๕๓๑
อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ๒๕๓๖-๒๕๔๒
นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลตะวันออก, ๒๕๔๙-ปัจจุบัน
กรรมการโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๑๗-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๘-ปัจจุบัน
กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.), ๒๕๔๙-ปัจจุบัน
กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๓๙-๒๕๔๒ - กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ๒๕๔๑
กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.), ๒๕๔๒-๒๕๔๗
สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ, ๒๕๔๙
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๓๔, ๒๕๓๔
กรรมการสภาร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๔๐
กรรมการสภาร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐, ๒๕๕๐
ประธานคณะกรรมการนโยบายถาวร องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๑-ปัจจุบัน
เกียรติคุณ:
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙
ผลงานสำคัญ:
การทำงานในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในช่วงประมาณเวลาตั้งแต่ธันวาคม ๒๕๓๖ ถึงพฤษภาคม ๒๕๔๒ ได้พัฒนามหาวิทยาลัยให้ทันกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำในขณะนั้น มีงานสำคัญพอสรุปดังนี้ การพัฒนาด้านกายภาพ
๑. ปรับปรุงห้องสมุดให้ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่ต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์
๒. สร้างอาคารและปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอนที่สำคัญคือ สร้างตึก ๗ จนสำเร็จใช้งานได้ อาคารจอดรถ อาคารคณะนิเทศศาสตร์ อาคารบริหารสำนักงานอธิบการบดี อาคาร ๑๑ เพื่อขยายห้องสมุดและชั้นเรียนปริญญาโท การพัฒนาทางด้านวิชาการ
ตั้งคณะนิติศาสตร์, ตั้งศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์, ตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์และการนำระบบคอมพิวเตอร์มาสนับสนุนการเรียน
ความเชี่ยวชาญ: