ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :ปรัชญา
สาขาวิชา :อัคฆวิทยา
ที่อยู่ :๑๒๘/๙๑ หมู่บ้านศีขริน ถนนรามคำแหง ๒๔ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
คุณวุฒิ:
ปริญญาโท (ปรัชญา) มหาวิทยาลัย Urbaniana, ๒๔๙๘
ปริญญาโท (เทววิทยา) มหาวิทยาลัย Urbaniana, ๒๕๐๑
ปริญญาโท (ภาษาฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๑
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณบดีคณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ - กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์พระไตรปิฎก
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ผลงานสำคัญ:
ปรัชญากรีกระยะก่อตัว
ปรัชญาหลังนวยุค แนวคิดเพื่อการศึกษาแผนใหม่
วิธีการศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ มนุษย์รู้อย่างไร
ตรรกวิทยาทั่วไป
ชุดปรัชญาจุฬาฯ
ชุดปรัชญาและศาสนาเซนต์จอห์น
ชุดปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ความเชี่ยวชาญ: