รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ (ภาคีสมาชิก)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :สังคมศาสตร์
สาขาวิชา :รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ที่อยู่ :๒๐๐ อาคารพิบูลวัฒนา ซอย ๑ ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
คุณวุฒิ:
B.S. มหาวิทยาลัยรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๔
M.S. มหาวิทยาลัยรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๕
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๙
ตำแหน่ง:
รองศาสตราจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บรรณาธิการจัดทำสารานุกรมประวัติศาสตร์สากล : สหรัฐอเมริกา
เกียรติคุณ:
ผลงานสำคัญ:
คู่มือการปฏิวัติ
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
ภูมิรัฐศาสตร์มิติใหม่
ประวัติศาสตร์และการเมืองสหรัฐอเมริกา
รัฐวิทยา
ความเชี่ยวชาญ: