ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ (ภาคีสมาชิก)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :นิติศาสตร์
สาขาวิชา :-
ที่อยู่ :๑๑๐/๑ ซอยกาญจนาคม ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐
คุณวุฒิ:
ปริญญาตรี ทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยก็อง ประเทศฝรั่งเศส
ปริญญาโท ทางกฎหมายยุโรปและกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยปารีส ๒ ประเทศฝรั่งเศส
ปริญญาเอก ทางกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยปารีส ๒ ประเทศฝรั่งเศส
ตำแหน่ง:
ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกียรติคุณ:
นักวิจัยดีเด่นสายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒๕๔๒)
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. (๒๕๕๑)
ผลงานสำคัญ:
กฎหมายอวกาศ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙
อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ ๒, ๒๕๔๗
กฎหมายระหว่างประเทศ สำนักพิมพ์วิญญูชน พิมพ์ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๐
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ, ๒๕๕๐
ความเชี่ยวชาญ:
กฎหมายระหว่างประเทศ