ศาสตราจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :ปรัชญา
สาขาวิชา :ตรรกศาสตร์
ที่อยู่ :๔๓๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
คุณวุฒิ:
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๔๙๗
ปริญญาโท (Philosophy and Seasia Studies) มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา
ตำแหน่ง:
อดีตผู้อำนวยการกองศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน
เลขานุการสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง, ๒๕๒๙-๒๕๓๙
เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๘-๒๕๔๒
ประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง, ๒๕๔๖-๒๕๔๙
เลขาธิการและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๔๙๗-๒๕๐๔, ๒๕๐๔-๒๕๐๗
สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการศาสนาและวัฒนธรรมของวุฒิสภา, ๒๕๓๙-๒๕๔๓
ที่ปรึกษาอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (รวม ๗ สมัย)
กรรมการวิชาการของราชบัณฑิตยสถาน เช่น คณะกรรมการชำระพจนานุกรม คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์พระไตรปิฎก คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ ภาษาไทย คณะบรรณาธิการสารานุกรมไทย คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย
เกียรติคุณ:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๓๑
ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๔
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขามนุษยศาสตร์, ๒๕๔๖
ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาไทย หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๐
ผลงานสำคัญ:
บ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน ภาค ๑-๕
บ่อเกิดลัทธิประเพณีญี่ปุ่น ภาค ๑-๔
บ่อเกิดลัทธิประเพณีอินเดีย ภาค ๑-๓
ตรรกศาสตร์
เซนกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น
วัฒนธรรมไทย ภาษาไทย
แผนการกู้อิสรภาพของเจ้าชายสิทธัตถะ
ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ
ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในลังกา
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์
ปรัชญาประยุกต์ชุดจีน
ปรัชญาประยุกต์ชุดอินเดีย
ปรัชญาประยุกต์ชุดตะวันตก
ใครจะกุมชะตาของเอเชียพระพุทธศาสนาหรือลัทธิคอมมิวนิสต์
ไปสืบศาสนาในลังกาและอินโดนีเซีย
ประสบการณ์รอบโลก
ประวัติความเป็นมาของราชบัณฑิตยสถาน ถึง พ.ศ. ๒๕๒๓
ธรรมะประยุกต์
ศรีมัทภควัทคีตา
วิชาศาสนา
ศาสนาสากล
พระพุทธศาสนากับจักรวาลวิทยา
ภาษาของเรา ชุดที่ ๑-๑๐
ภาษาไทยไขขาน ชุดที่ ๑-๘
ภาษาไทย ๕ นาที ชุดที่ ๑-๑๐
ศาสนาปรัชญาประยุกต์
ปรัชญาศาสนาประยุกต์
พระพุทธศาสนากับสังคมและการเมือง
ฯลฯ
ความเชี่ยวชาญ: