ศาสตราจารย์ ดร. จิรโชค วีระสัย (ภาคีสมาชิก)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :สังคมศาสตร์
สาขาวิชา :สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ที่อยู่ :๑๐๒/๓ ซอยลาดพร้าว ๓ ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
คุณวุฒิ:
B.A. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งเบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา, ๒๕๐๔
M.A. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งเบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา, ๒๕๐๖
Ph.D. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งเบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๑
ตำแหน่ง:
รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บรรยายวิชารัฐศาสตร์และสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยชียงใหม่, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทย
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ - สังคมวิทยาแนวพุทธ, ๒๕๓๗
ผลงานสำคัญ:
นวสมัยและยุคผ่านเลยนวสมัย, ๒๕๓๘
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน, ๒๕๓๙
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาวิถีแห่งปัญญา แนวมรรคาแห่งความรู้, ๒๕๔๐
การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์, ๒๕๔๑
การเพิ่มศักยภาพองค์การและบุคคลโดย Reengineering, ๒๕๔๒
ความเชี่ยวชาญ:
สังคมวิทยาและรัฐศาสตร์