ศาสตราจารย์ ดร.จุมพล สวัสดิยากร (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :สังคมศาสตร์
สาขาวิชา :สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ที่อยู่ :๗๙๔ ถนนเจริญนคร ซอย ๔๐ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
คุณวุฒิ:
ปริญญาตรีธรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโททางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอกทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ สหรัฐอเมริกา
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๒-๒๕๓๔
ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ๒๕๑๘-๒๕๒๔
เลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๒๔-๒๕๓๒
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางรัฐศาสตร์หลายมหาวิทยาลัย
ผลงานสำคัญ:
หลักการบริหารและมนุษยสัมพันธ์
หลักและวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
การวิจัยกับการพัฒนาประเทศ
การร่างแบบสอบถาม
ความเชี่ยวชาญ:
ทางรัฐศาสตร์ บริหาร การปกครอง สังคมวิทยา
ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์
การทำสมาธิและวิปัสสนา