รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :ปรัชญา
สาขาวิชา :การศึกษาศาสนา
ที่อยู่ :๑๙๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐
คุณวุฒิ:
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยวิศวภารตี ประเทศอินเดีย, ๒๕๐๙
ปริญญาโท (ศาสนา) มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ ประเทศแคนาดา, ๒๕๑๔
ปริญญาเอก (ศาสนา) มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย, ๒๕๒๕
ตำแหน่ง:
รองศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ราชบัณฑิตยสถาน
President of Sakyadlnta (Internationa Buddhist Woman Association), ๒๕๓๔-๒๕๓๘
President of Buddhasavika Fundation, ๒๕๔๒ - Peace Councillor, Peace council, ชิคาโก สหรัฐอเมริกา, ๒๕๔๒
Director of India Studies Centre มหาวิทยาธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐-๒๕๔๓
เกียรติคุณ:
Chief Scholar Buddhist & Nature Conservation Rolex Award, ๒๕๓๐
ผลงานสำคัญ:
สัทธรรมปุณฑริกสูตร (แปล) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕
A Comparative Study on Bhikkhuni Patimokka. Chowghawbha, India, ๒๕๒๗
พระพุทธศาสนา และการอนุรักษ์ธรรมชาติ, ๒๕๓๐
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราชและกรณีขัดแย้งกับพระสงฆ์, ๒๕๓๒
โสเภณีในพระพุทธศาสนา, ๒๕๓๓
Thai Women in Buddhism Parallax Press, CA, USA, ๒๕๓๔
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างทศศีลมาตาและแม่ชี, ๒๕๓๔
นิกายสำคัญของพระพุทธาศาสนาแบบทิเบต, ๒๕๓๕
บูเช็กเทียน-จอมจักรพรรดิจีน, ๒๕๓๖
การศึกษาเปรียบเทียบภิกษุและภิกษุปาฏิโมกข์, ๒๕๓๗
การสร้างพระพุทธรูป, ๒๕๓๘
Problems In Developing Buddhist Women, ๒๕๓๙
วิฑูฑภะผู้ล้างบางศากยวงศ์, ๒๕๔๐
กบิลพัสดุ์เก่า-ใหม่, ๒๕๔๑
From Sikkhamana to Siladhara, ๒๕๔๒
สู่โพธิสัตตมรรค, ๒๕๔๓
ความเชี่ยวชาญ: