รองศาสตราจารย์ ดร.ชาย โพธิสิตา (ภาคีสมาชิก)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :สังคมศาสตร์
สาขาวิชา :รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ที่อยู่ :๙๙/๑๓๑ ซอยหมู่บ้านงามวงศ์วาน ถนนงามวงศ์วาน เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
คุณวุฒิ:
ศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ แผนกนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
B.A. มหาวิทยาลัยวิกตอเรียแห่งเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์
M.A. มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (เมดิสัน)
Ph.D. มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (เมดิสัน)
Certificate in Social Planning, United Nations Asian Institute
ตำแหน่ง:
ศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕๔๑
นายกราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๙-๒๕๕๒
ผู้บังคับการโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
เกียรติคุณ:
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์, ๒๕๒๙
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา, ๒๕๔๑
ผลงานสำคัญ:
ไตรลักษณรัฐในพหุสังคมสยาม
การพัฒนาสมรรถนะขององค์การฝ่ายนิติบัญญัติ
การศึกษากำลังคนภาครัฐ
ที่ปรึกษาองค์การสหประชาชาติ ในการจัดทำรัฐธรรมนูญของกัมพูชา
ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ส่วนที่ ๗ และ ๘
ความเชี่ยวชาญ: