รองศาสตราจารย์ ดร.ชาย โพธิสิตา (ภาคีสมาชิก)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :สังคมศาสตร์
สาขาวิชา :สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ที่อยู่ :๑๓๙/๕๕ ซอยบ้านศรีตรัง ถนนบางแวก เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
คุณวุฒิ:
พธ.บ. (ครุศาสตร์) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๑๒
M.Sc. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย, ๒๕๑๙
M.A. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา, ๒๕๒๕
Ph.D. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา, ๒๕๒๘
ตำแหน่ง:
รองศาสตราจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เกียรติคุณ:
ผลงานสำคัญ:
Buddhism and Thai World View. ตีพิมพ์ใน Traditional and Changing Thai World View, edited by Amara Pongsapich, 1998, pp. 31-62.
นวคิดและอุดมคติ ในมหากาพย์ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง : ศึกษาเปรียบเทียบกับตำนานท้องถิ่นของกลุ่มลาว-ไต. ตีพิมพ์ใน แนวคิดและฮีตคลอง ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง โดย ดวงเดือน บุนยาวง และ โอทอง คำอินซู (แปลจากต้นฉบับของดวงเดือน บุนยาวง), ๒๕๔๐.
Gender Decision Making in Family Formation and Planning : Achievement and Future Direction. ตีพิมพ์ใน Journal of Population and Social Studies, Vol. 6, No. 1-2 July 1997 - January 1998, pp. 1-27.
Socio-cultural context of commercial sex workers in Thailand : and analysis of their family, employer, and client relations. ตีพิมพ์ใน Health Transition review, Supplement to Volume 4, 1994, pp. 197-320. (แต่งร่วมกับผู้อื่น)
Thai Family Demography: A Review and Research Prospects. ตีพิมพ์ใน Journal of Population and Social Studies, Vol. 3, No. 1-2 July 1991 - January 1992, 1-19. (แต่งร่วมกับผู้อื่น) - Women's Worlk and Family Size in Rural Thailand. ตีพิมพ์ใน Asia Pacific Population Journal, Vol. 5, No. 2, 1990, pp. 31-52. (แต่งร่วมกับผู้อื่น)
Origins and Working Conditions of Female Sex Workers in Urban Thailand: Consequences of Social Context for HIV Transmission. ตีพิมพ์ใน Social Science and Medicine, Vol. 42, No. 3, pp. 453-462, 1996. (แต่งร่วมกับผู้อื่น)
The Relational determinants of condom use with commercial sex partners in Thailand. ตีพิมพ์ใน AIDS, Vol. 9 No. 5, pp. 507-515, 1995. (แต่งร่วมกับผู้อื่น)
Bridge Populations in the spread of HIV/AIDS in Thailand. ตีพิมพ์ใน AIDS, Vol. 10 No. 11, pp. 1265-1271, 1996. (แต่งร่วมกับผู้อื่น)
Youth in Contemporary Thailand : Results from the Family and Youth Survey. 1995. (แต่งร่วมกับผู้อื่น)
ความเชี่ยวชาญ: