ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :นิติศาสตร์
สาขาวิชา :กฎหมายแพ่ง
ที่อยู่ :๔๒ ซอยปราโมทย์ ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
คุณวุฒิ:
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๒
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๕
Master of Laws (LL.M.) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๘
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๔๐
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (กม.)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)
กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ, ๒๕๕๐
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ, ๒๕๕๐
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
โล่เกียรติคุณ "นิติศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น" จากสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙
โล่เกียรติคุณ ผู้เขียนเอกสารวิจัยส่วนบุคคลในเกณฑ์ดีเด่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๓๙-๒๕๔๐
โล่เกียรติคุณ "นิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น" จากสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑
ผลงานสำคัญ:
กฎหมายว่าด้วยสัญญา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕.
กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕.
สารานุกรมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกันภัย กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดทำสารานุกรมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, ๒๕๓๗.
ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา พื้นฐานความรู้ทั่วไป ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เซมิคอนดัตเตอร์ชิป พันธุ์พืชใหม่. กรุงเทพฯ : นิติธรรม. ๒๕๓๙.
สารานุกรมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๐
มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, ๒๕๔๐.
ความเชี่ยวชาญ: