นาย ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :ประวัติศาสตร์
สาขาวิชา :โบราณคดี
ที่อยู่ :ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, ๒๔๘๗
ประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึกอบรมความรู้ทางวิชาการสาขาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์
วุฒิบัตรสำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการรักษาความมั่นคงของชาติ รุ่น ๙ แห่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
คุณวุฒิ:
ข้าราชการชั้นตรี กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
เทศมนตรีนครกรุงเทพ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตำแหน่ง:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์ช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
เกียรติคุณ:
สมเด็จพระนางเรือล่ม
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ มหาบุรุษ เล่ม ๑-๒
ชีวิตและเกียรติคุณของพระอาจารย์ลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม สมุทรปราการ
พระประวัติและงานพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
สามเจ้าพระยา
๒๗ เจ้าพระยา
๒๙ เจ้าพระยา
พระเกียรติประวัติของจอมพลเรือ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
โอรสลับพระเจ้าตาก
พระประวัติและงานสำคัญของจอมพล กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
กษัตริย์วังหน้า (คือ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๔)
พระบรมราชินีใหญ่กรุงรัตนโกสินทร์
พระบรมโอรสาธิราชกรุงรัตนโกสินทร์ (๓ พระองค์)
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาบำราบปรปักษ์
๙๓ ชีวประวัติเจ้าพระยากรุงรัตนโกสินทร์ (ฉบับย่อ)
คุณพุ่ม จินตกวีสตรี บุษบาท่าเรือจ้าง
ละครในประวัติศาสตร์
หนังสือชุด สารากร เล่ม ๑-๕
พระประวัติและงานพระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท
เจ้าพระยาและสมเด็จเจ้าพระยาบางท่านในสกุลบุนนาค
ผู้สร้างวรรณกรรม (ประวัติกวี ๑๐ ท่าน)
เจ้าคุณกรมท่าว่าด้วยชีวิตและเกียรติคุณของเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค)
โคลงนิราศนครสวรรค์
ปูชนียวัตถุสถานของไทย
พระประวัติและงานสำคัญของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
นายควง อภัยวงศ์ กับ พรรคประชาธิปัตย์
วรรณกรรมปักษ์ใต้
ชีวิตและงานวรรณกรรม ของหลวงทวยหาญรักษา (เพิ่ม)
ชีวิตในประวัติศาสตร์
ในหลวงอานันท
ผลงานสำคัญ:
ความเชี่ยวชาญ: