สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :ปรัชญา
สาขาวิชา :อภิปรัชญาและญาณวิทยา
ที่อยู่ :๑๓๔ ถนนพหลโยธิน ๔๕ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
คุณวุฒิ:
ศน.บ. (ภาษาศาสตร์)
M.A. (Philosophy)
Ph.D. (Arts : Philosophy)
ปรม. ๑ การบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน
ตำแหน่ง:
ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ:
"ทุนการศึกษานักเรียน" กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๑๕
"ทำหน้าที่รองประธานสภาข้าราชการ" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๖
"บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา" มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗
ผลงานสำคัญ:
เดือน คำดี, การวิเคราะห์เรื่องวนอุทยานในพระไตรปิฎก, ๒๕๔๒. (วิจัย)
เดือน คำดี, เรื่องภิกษุณีในพระพุทธศาสนา : การศึกษาเชิงวิเคราะห์, ๒๕๔๔. (วิจัย)
เดือน คำดี, ปรัชญาตะวันตกตั้งแต่เพลโต-ปัจจุบัน, ๒๕๒๓. (หนังสือ)
เดือน คำดี, ศาสนศาสตร์, ๒๕๔๕. (หนังสือ)
Duan Kamdee, The Buddhist Ethics on Environment : Reconsidered, 1997. (บทความทางวิชาการ นำเสนอที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างชาติ มหาวิทยาลัยออริกอน สหรัฐอเมริกา ๒๕๔๐ ตีพิมพ์ในมนุษยศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๔๐)
ฯลฯ
ความเชี่ยวชาญ:
ปรัชญา - ศาสนา