รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมณี (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :ศึกษาศาสตร์
สาขาวิชา :ศึกษาศาสตร์มาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา
ที่อยู่ :๑๖ ถนนสุขุมวิท ซอย ๓๖ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑
คุณวุฒิ:
ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๙
M.A. in Ed., Chico State College, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา,๒๕๑๓
Ph.D. (Curriculum & Instruction) มหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตต สหรัฐอเมริกา,๒๕๑๕
ตำแหน่ง:
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกียรติคุณ:
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (๒๕๒๑) และรางวัลผลงานวิจัยดี (๒๕๓๔) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักการประถมศึกษาดีเด่น (๒๕๒๗) จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๓๙)
โล่ประกาศเกียรติคุณจาก World Council for Curriculum and Instruction (WCCI) (๒๕๔๑)
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น ระดับหน่วยงานที่สังกัด จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๔๔)
รางวัล Shoji Award จาก World Council for Curriculum and Instruction (WCCI) (๒๕๔๔)
รางวัลอาจารย์แบบอย่าง จากสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๔๔)
ผลงานสำคัญ:
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน (รายงานการวิจัย)
การนำเสนอรูปแบบเสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูงของนิสิตนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี สำหรับหลักสูตรครุศึกษา (รายงานการวิจัย)
ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (ตำรา)
เก้าก้าวในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและการสังเคราะห์งานวิจัย (หนังสือ)
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (หนังสือ)
การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน : เรื่องยากที่ทำได้จริง (หนังสือ)
ความเชี่ยวชาญ:
การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การประถมศึกษา
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
การวิจัยทางการศึกษา