รองศาสตราจารย์ นพมาศ อุ้งพระ (ภาคีสมาชิก)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :สังคมศาสตร์
สาขาวิชา :จิตวิทยา
ที่อยู่ :๙๘/๒๑ ลาดพร้าว ซอย ๓๕ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
คุณวุฒิ:
B.A. (Sociology) มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
M.A. (Social Psychology) วิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ สหรัฐอเมริกา
ตำแหน่ง:
เกียรติคุณ:
รางวัลปากกาขนนกทองคำ หนังสือขายดีที่สุดของจิตวิทยา "จิตวิทยาทั่วไป" กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗.
ผลงานสำคัญ:
"การสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูด มุมมองจากจิตวิทยาสังคม." วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๔๘) : ๑๑-๒๙.
"มหกรรมสู่กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่ : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน." วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๔๙) : ๓๕๕-๓๖๑.
"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกับความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย : มุมมองทางจิตวิทยาสังคม" วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๔๙) : ๖๕๖-๖๗๐.
สังคมประกิตและพัฒนาการของมนุษย์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖.
ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐.
ความเชี่ยวชาญ:
จิตวิทยาสังคม - ทฤษฎีบุคลิกภาพ