ศาสตราจารย์ นิคม จันทรวิทุร

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :สังคมศาสตร์
สาขาวิชา :สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ที่อยู่ :
คุณวุฒิ:
ตำแหน่ง:
ธรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๔๙๐
ปริญญาโท สาขาการบริหารสังคม มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา, ๒๔๙๗
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา, ๒๔๙๘
ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๑๑
อธิบดีกรมแรงงาน, ๒๕๑๖-๒๕๑๙
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ๒๕๑๖-๒๕๑๙
ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงาน องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, ๒๕๑๙-๒๕๓๕
ที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทย, ๒๕๒๕-๒๕๓๐
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี, ๒๕๓๑-๒๕๓๓
วุฒิสมาชิก, ๒๕๓๑-๒๕๓๖
ศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายวิชากฎหมายแรงงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันสังคมของคณะกรรมการประกันสังคม - ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพัฒนาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
ศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๒
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๕
Visiting Scholar มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน, ๒๕๒๖
องค์ปาฐกในรายการปาฐกถา ป๋วย อึ้งภากรณ์, ๒๕๓๐
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๓๓
Visiting Scholar มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, ๒๕๓๕
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๖
บุคคลดีเด่นแห่งชาติ
ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพ 'Alma Master' ของมหาวิทยาลัยชิคาโก
ผลงานสำคัญ:
แรงงานไทยกับการพัฒนาอุตสาหกรรม, ๒๕๑๒
แรงงานไทยกับการเดินทางที่ยาวนาน, ๒๕๒๐
ความเชี่ยวชาญ: