ศาสตราจารย์ ร.ท. ดร.บรรจบ บรรณรุจิ (ภาคีสมาชิก)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :ปรัชญา
สาขาวิชา :ศาสนศาสตร์
ที่อยู่ :๑๑๙/๑๐ หมู่บ้านธนาคารทหารไทย ถนนงามวงศ์วาน ซ.งามวงศ์วาน ๖ ต. บางเขน อ. เมืองฯ
คุณวุฒิ:
เปรียญธรรม ๙ ประโยค องค์การศึกษาคณะสงฆ์, ๒๕๑๖
พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๑
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๒
Ph.D. มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย, ๒๕๔๐
ตำแหน่ง:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑
เกียรติคุณ:
รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพ(MTL), ๒๕๓๐
รางวัลชนะเลิศวรรณกรรมบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพ จำกัด จากงานเขียนเรื่อง "อสีติมหาสาวก", ๒๕๓๗
รางวัลชนะเลิศวรรณกรรมบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพ จำกัด จากงานเขียนเรื่อง "ภิกษุณี : พุทธสาวิกาครั้งพุทธกาล", ๒๕๔๐
รางวัลนักแผยแผ่พระพุทธศาสนา มูลนิธิโลกทิพย์, ๒๕๔๒
รางวัลพุทธคุณูปการ ระดับรัชตเกียรติคุณ จากคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๒
ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผลงานสำคัญ:
จิต มโน วิญญาณ
ปฏิจจสมุปบาท
อสีติมหาสาวก
ภิกษุณี : พุทธสาวิกาครั้งพุทธกาล
กรรม : กุญแจไขความลับของชีวิต
คนตายกลับบ้านได้
ฯลฯ
ความเชี่ยวชาญ: