ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :นิติศาสตร์
สาขาวิชา :กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ที่อยู่ :๙๙๙/๑๔๙ เกศินีวิลล์ ซอย ๑๖ ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓
คุณวุฒิ:
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๘
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๑๙
Diplômes Supérieurs d'Université (droit adminstratif) Université de paris II ประเทศฝรั่งเศส, ๒๕๒๒
D.E.A. Université de paris X (Nanterre) (mention bien) ประเทศฝรั่งเศส, ๒๕๒๔
Docteur en droit (3 Cycle en général) X (Nanterre) (mention très bien) Université de Paris ประเทศฝรั่งเศส, ๒๕๒๕
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๔๑๑๑
ตำแหน่ง:
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๙)
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
Grand Cross of the Order of Orange Nassau จากประเทศเนเธอร์แลนด์
Officer de L'Oudre National du Merite จากประเทศฝรั่งเศส
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ ประจำปี ๒๕๔๓ จากสภาวิจัยแห่งชาติ
นิสิตเก่านิติศาสตร์ดีเด่นจากสมาคมนิสิตเก่า คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานสำคัญ:
พัฒนาการกฎหมายป่าไม้ไทย : จาก "บุกเบิก" ที่ได้รับการส่งเสริมบทเป็น "บุกรุก" ที่ต้องจับกุม, ๒๕๓๖
ทิศทางวิจัยทางนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ, ๒๕๓๗
ระบบการตรวจสอบทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง, ๒๕๓๘
ศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕๔๑
การสร้างธรรมาภิบาลในสังคม, ๒๕๔๔
ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ไทย, ๒๕๔๙
กฎหมายมหาชน, ๒๕๕๐
พลวัตของการเมืองไทย, ๒๕๕๐
ภาพรวมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ (๒๕๕๐)
มาตรการและกลไกในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ, ๒๕๕๑
แฉเอกสาร "ลับที่สุด" ปราสาทพระวิหาร พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๕๑ (๒๕๕๑)
ความเชี่ยวชาญ: