ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :ประวัติศาสตร์
สาขาวิชา :โบราณคดี
ที่อยู่ :๑๐๑/๑ ซอยท่านผู้หญิงพหล ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
คุณวุฒิ:
ปริญญาตรี (วิศวกรรมการเกษตร) มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์
ปริญญาโท (สถิติ) มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก (สถิติ) มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ สหรัฐอเมริกา
ตำแหน่ง:
นักเกษตรผู้ช่วยโท กรมเกษตร
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๒๕๑๕-๒๕๒๒)
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เกษียณอายุราชการ
นายกราชบัณฑิตยสถาน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการชำระพจนานุกรม, คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมโบราณศัพท์, คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย, คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นิติศาสตร์, คณะกรรมการชำระและศึกษากฎหมายไทยโบราณ ฯลฯ - ประธานคณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย, คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ดนตรีสากล ฯ
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
สมาชิกสมาคม ฟาย กาป้า ฟาย ในฐานะที่เรียนดี
สมาชิกสมาคม ซิกม่า ซาย ในฐานะเป็นนักวิจัยดีเด่น
โล่ Distinguished alumnus จากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์
แผ่นเสียงทองคำ ประพันธ์เนื้อเพลง ฝากรัก ร่วมกับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๓๑ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พระเกี้ยวทองคำ ในฐานะผู้ส่งเสริมภาษาไทยดีเด่น พ.ศ. ๒๕๓๒
ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขามนุษยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๓๕ ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ผู้สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ASEAN Award for Culture, Communication and Literary Works ปี ๑๙๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖)
นักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่น เนื่องในงานร้อยปีนักเรียนทุนรัฐบาลไทย พ.ศ. ๒๕๓๗
บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม (ด้านประวัติศาสตร์และวรรณกรรม) ประจำปี ๒๕๔๐ จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๐
รางวัลสุรินทราชา ในฐานะนักแปลอาวุโสดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๐ จากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย
รางวัลนราธิป พ.ศ. ๒๕๕๐ ในด้านภาษา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ และอื่น ๆ จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ผลงานสำคัญ:
โคลงนิราศหริภุญชัย สอบกับฉบับล้านนา
โคลงพรหมทัต
การใช้ภาษาถิ่นในวรรณคดีและจารึก ๔ อักษรไทยอาหม ไทเหนือ
กำเนิดลายสือไทย
บทความภาษาไทยและอังกฤษทั้งทางประวัติศาสตร์ งานจารึก ฯลฯ กว่า ๕๐ เรื่อง
ความเชี่ยวชาญ: