ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ วิทยารัฐ (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :ภูมิศาสตร์
สาขาวิชา :เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์
ที่อยู่ :๓ พัฒนเวศม์ ๕ ซอยปรีดีพนมยงค์ ๒๖ สุขุมวิท ๗๑ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
คุณวุฒิ:
กศ.บ. (เกียรตินิยม) วิทยาลัยวิชาการศึกษา, ๒๔๙๙
M.A. (Geography) มหาวิทยาลัยอินดีแอนา, สหรัฐอเมริกา, ๒๕๐๒
Ph.D. (Geography) มหาวิทยาลัยอินดีแอนา, สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๒
ตำแหน่ง:
ครูตรี โรงเรียนฝึกหัดครูตรัง, ๒๔๙๖-๒๔๙๗
ครูตรี ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี, ๒๔๙๗-๒๔๙๙
อาจารย์ตรีวิทยาลัยวิชาการศึกษา, ๒๔๙๙-๒๕๐๔
อาจารย์โทวิทยาลัยวิชาการศึกษา, ๒๕๐๔-๒๕๑๓
อาจารย์เอกวิทยาลัยวิชาการศึกษา, ๒๕๑๓-๒๕๑๗
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๑๗-๒๕๓๑
รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ดำรงตำแหน่งบริหารและสอน
รองอธิการบดีวิทยาเขต, ๒๕๑๙-๒๕๓๑
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน, ๒๕๑๙-๒๕๓๑
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, ๒๕๑๙-๒๕๓๑
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕๓๑-๒๕๓๕ เกษียณราชการ
เกียรติคุณ:
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๓๖
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๓๖
ผลงานสำคัญ:
Urbanization of the Bangkok Region : The Physical Setting of the Bangkok Metropolis จัดพิมพ์โดยสมาคมสังคมศาสตร์, 2516
Preliminary Environmental Study of the Upper Khwae Noi Basin Socio-economic Aspect for the Construction of the Khao Laem Hydro-Electric Dam จัดพิมพ์โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์, ๒๕๑๗
ผลกระทบของการจัดรูปที่ดินต่อเศรษฐกิจสังคมชนบท จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๒๒
ศึกษาโครงการสร้างชุมชน โครงการอีสานเขียว จัดพิมพ์โดยโครงการอีสานเขียว, ๒๕๓๓
The Traces of Convergent Tectonic Plates in Thailand เสนอใน International Conference on Geography and Development of Southeast Asia National Geographic Seminar, Thailand, 2539
ความเชี่ยวชาญ:
ด้านภูมิศาสตร์กายภาพและสังคม สิ่งแวดล้อม