ศาสตราจารย์ ปรีชา ช้างขวัญยืน (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :ปรัชญา
สาขาวิชา :อัคฆวิทยา
ที่อยู่ :๘๐ ซอยรักษาดินแดน ๒ ถนนพิชัย แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
คุณวุฒิ:
อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๐
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๕
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๗
ตำแหน่ง:
ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขานุการสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง, ๒๕๔๒-๒๕๔๓
เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๔-๒๕๔๕
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๔๑)
ผลงานสำคัญ:
ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา
ระบบปรัชญาการเมืองในมานวธรรมศาสตร์
สตรีในคัมภีร์ตะวันออก
ทุนนิยมกับพุทธศาสนา
ธรรมวัจนโวหารไทย
อุตมรัฐ
การใช้เหตุผล
ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา
ความคิดทางการเมืองของท่านพุทธทาสภิกขุ
ธรรมรัฐ ธรรมราชา
ภาษากับการหาความจริง
พื้นฐานของการใช้ภาษาไทย
การฟังและการอ่าน
การพูด
การเขียน
ความเชี่ยวชาญ:
พุทธปรัชญา ภาษาไทย