ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :ประวัติศาสตร์
สาขาวิชา :ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
ที่อยู่ :๖๓๒/๑ เสนานิคม ๑ ถนนพหลโยธิน ๓๒ จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
คุณวุฒิ:
อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:
ศาสตราจารย์ กิตติคุณ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ข้าราชการบำนาญ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกียรติคุณ:
ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์
อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอนสาขามนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๔๙
ผู้อำนวยการหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศหน่วยงานที่ให้การบริการที่ประทับใจ รางวัลประเภทที่ ๑ "การบริการที่ประทับใจ" กิจกรรม "การให้บริการของหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" โครงการรางวัลคุณภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับ CU-Quality Prize ประจำปี ๒๕๕๐
ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๑
ผลงานสำคัญ:
ปิยนาถ บุนนาค. นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๕๑๖). พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗.
ปิยนาถ บุนนาค. การปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับผลกระทบต่อโลกทัศน์และภูมิปัญญาทางการเมืองของข้าราชการ (พ.ศ.๒๔๓๕-๒๔๗๕). กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์, ๒๕๓๙. พิมพ์เผยแพร่ในวารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒ มกราคม - มีนาคม ๒๕๔๐, ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ (กรกฎาคม ๒๕๔๐ - มกราคม ๒๕๔๓) และปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๔๓ - มกราคม ๒๕๔๔)
ปิยนาถ บุนนาค และคณะ. เก้าแผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), ๒๕๔๙.
ปิยนาถ บุนนาค และคณะ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), ๒๕๔๙.
ปิยนาถ บุนนาค. ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ (ตั้งแต่การทำสนธิสัญญาบาวริงถึง "เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม" พ.ศ. ๒๕๑๖. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐.
ปิยนาถ บุนนาค และคณะ. นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ - รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖ - ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๑). กรุงเทพฯ : ทุนอุดหนุนการวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๕๑.
ความเชี่ยวชาญ:
ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์เอเชียใต้โดยเฉพาะศรีลังกา
ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ และรัฐศาสตร์
วิธีการประวัติศาสตร์จากการบอกเล่า (Oral History)