ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :นิติศาสตร์
สาขาวิชา :กฎหมายธุรกิจ
ที่อยู่ :๑๐๑/๔๓๖ หมู่บ้านปรีชา ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
คุณวุฒิ:
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
D.S.U. de droit commercial จากมหาวิทยาลัย ปารีส ๒ ประเทศฝรั่งเศส
D.E.A. de Science Humaine et Juridique de La mer (option Juridique) (mention assez bien) จากมหาวิทยาลัยนองต์ ประเทศฝรั่งเศส
Docteur de l? Universit? de Nantes สาขากฎหมายพาณิชยนาวี (เกียรตินิยมดีมาก) จากมหาวิทยาลัยนองต์ ประเทศฝรั่งเศส
ตำแหน่ง:
เกียรติคุณ:
ศิษย์เก่าดีเด่นในรอบ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานสำคัญ:
คำอธิบายกฎหมายพาณิชยนาวี ตอนที่ ๑, ๒ และ ๓. สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๑, ๒๕๔๖, ๒๕๔๗
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนากฎหมายในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของกรมการประกันภัย, ๒๕๔๕
โครงการศึกษาเพื่อจัดทำกฎหมายว่าด้วยการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ, กรมการขนส่งทางบก, ๒๕๔๗
โครงการวิจัยการแยกคดีพาณิชย์ออกจากคดีแพ่ง, สำนักงานศาลยุติธรรม, ๒๕๕๐
ความเชี่ยวชาญ:
กฎหมายพาณิชยนาวี กฎหมายขนส่ง และกฎหมายพาณิชย์