พระ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)(ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :ปรัชญา
สาขาวิชา :คุณวิทยา
ที่อยู่ :วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
คุณวุฒิ:
ป.ธ. ๙ (ขณะเป็นสามเณร) สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร, ๒๕๑๙
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๑
ปริญญาโทสาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย, ๒๕๒๓
ปริญญาเอก สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย, ๒๕๒๙
ตำแหน่ง:
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑-ปัจจุบัน
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, ๒๕๔๘-ปัจจุบัน
เจ้าคณะภาค ๒ ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสระบุรี, ๒๕๔๑-ปัจจุบัน
คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, ๒๕๔๗-ปัจจุบัน
ประธานคณะบรรณาธิการแปลและพิมพ์พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘
ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระเมธีธรรมาภรณ์
ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวรมุนี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี, ๒๕๓๙
ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพโสภณ วิมลปริยัติกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี, ๒๕๔๓
ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมโกศาจารย์ สุนทรญาณดิลก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี, ๒๕๔๘
ได้รับสมณศักดิ์ที่ อัคคมหาสัทธัมมโชติกธชะ จากคณะสงฆ์และรัฐบาลสหภาพพม่า, ๒๕๕๐
เกียรติคุณ:
ได้รับรางวัลคนดีศรีสังคม จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, ๒๕๓๗
ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา, ๒๕๓๙
ได้รับรางวัลมหิดลวรานุสรณ์, ๒๕๔๐
ได้รับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗
ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารองค์การ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๔๗
ได้รับรางวัลกิตติคุณ "เสมาคุณูปการ" จากกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๘
ได้รับเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๘
ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาอังกฤษ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ๒๕๕๑
ผลงานสำคัญ:
ความเชี่ยวชาญ:
หนังสือและตำรา ๒๐ เรื่อง